Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Відділ з питань нотаріату
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу  Єременко Анатолій Павлович  (0542) 66-19-47 viddil.notariatu@gmail.com

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ з питань нотаріату

  Головного територіального управління юстиції у Сумській області

  (нова редакція)

   

  І. Загальні положення

   

  1. Відділ з питань нотаріату є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області, який безпосередньо підпорядкований начальнику головного територіального управління.

  2. В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 759/19497 23 червня 2011 р., цим положенням, наказами Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  3. Відділ з питань нотаріату підпорядковується начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  4. Положення про відділ з питань нотаріату затверджується наказом начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  5. Зміни і доповнення до Положення про відділ з питань нотаріату  вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

   

  ІІ. Основні завдання, покладені на відділ з питань нотаріату

   

  1. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, правоосвітнього напрямку, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності установ нотаріату, участь в роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння розвитку нотаріату.

  3. Забезпечення захисту прав людини і громадянина у сфері нотаріату.

  4. Організація роботи державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву.

  5. Забезпечення роботи нотаріату.

  6. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо нотаріусів адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин).

  7. Здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

   

  ІІІ. Відділ з питань нотаріату відповідно до покладених на нього завдань

   

   

  1. Організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

  2. Забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів.

  3. Здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації обтяжень рухомого майна та веденням Державного реєстру обтяжень рухомого майна у порядку, визначеному законодавством.

  4. Здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи.

  5. Організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав.

  6. Визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його.

  7. Контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса.

  8. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю.

  9. Зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

  10. Встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру.

  11. Контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів.

  12. Контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату.

  13. Контролює своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового реєстру.

  14. Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз'яснення в межах своєї компетенції.

  15. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності.

  16. Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

  17. Здійснює збір та облік статистичної звітності про діяльність державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів.

  18. З метою поліпшення нотаріального обслуговування населення у віддалених населених пунктах, які не забезпечені нотаріальними послугами, сприяє організації здійснення виїзду громадських приймалень за участю нотаріусів.

  19. Сприяє здійсненню нотаріусами області через засоби масової інформації інформування населення про чинне законодавство, що регулює діяльність органів нотаріату.

  20. Готує подання про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників відділу, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву.

  21. Забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ нотаріату.

  22. Проводить щоквартально аналіз та узагальнює письмові звернення громадян, які надходять до Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  23. Сприяє роботі Методичної ради з питань нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області; розробляє методичні рекомендації, інформаційні листи з питань діяльності установ нотаріату.

  24. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян на дії державних нотаріусів державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів.

  25. Здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.

  26. Забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу.

  27. Здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері.

  28. Вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення.

  29. Інформує Мін’юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення.

  30. Подає (за наявності) Мін’юсту інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

  31. Забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

  32. Застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

   

  IV. Відділ з питань нотаріату має право

  1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.

  2. Здійснювати перевірки  в установах нотаріату та приватних нотаріусів області.

  3. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

  4. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Нотаріальної палати України за їхньою згодою.

  5. Здійснювати перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги.

  6. Скликати наради (семінари)  з питань нотаріату.

  7. За дорученням керівництва управління юстиції брати участь у засіданнях колегій, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в головному територіальному управлінні юстиції, у випадках розгляду на них питань, що входять до компетенції та повноважень відділу.

  8. Взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до компетенції відділу.

   

  V. Керівництво відділу з питань нотаріату

   

  1. Керівництво відділом здійснює начальник відділу з питань нотаріату,  який призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  2. На посаду начальника відділу з питань нотаріату призначається особа з вищою юридичною освітою, яка вільно володіє українською мовою. Досвід роботи на посадах державної служби або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше двох років.

  3. Начальник відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Сумській області в своїй діяльності безпосередньо підпорядкований начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  4. Начальник відділу з питань нотаріату зобов’язаний  виконувати службові обов’язки у відповідності до вимог ст. 30, 139  Кодексу законів про працю України, ст. 8, 9, 10 Закону України  «Про державну службу», а також виконувати завдання, передбачені частиною 3 Цього Положення.

  5. Начальник відділу з питань нотаріату погоджує проекти наказів, листів, відповідей на звернення громадян, доповідних записок, тощо, які розроблені спеціалістами цього ж відділу.

  6. Начальник відділу з питань нотаріату несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

  7. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин, обов`язки начальника відділу виконує головний спеціаліст відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

   

  Начальник відділу з питань нотаріату                                 А.П. Єременко

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту