Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Про відділ з питань банкрутства
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна пошта
  Начальник відділу Зленко Сергій Миколайович (0542) 66-19-38 bankrut@sm.minjust.gov.ua

  ПОЛОЖЕННЯ   

  про відділ з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Сумській області  

                                                                                                                                                                                           

  І. Загальні положення.


  1.1. Відділ з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Сумській області (надалі - Відділ) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області (надалі – головне управління юстиції).

  1.2. Відділ реалізує повноваження Міністерства юстиції України у сфері банкрутства.

  1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику головного управління юстиції, діяльність Відділу спрямовується та координується Департаментом з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України (далі - Департамент).

  1.4 Структура та штатний розпис Відділу затверджується головним управлінням юстиції.

  1.5. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство юстиції України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, наказами та розпорядженнями Головного територіального управління юстиції у Сумській області, а також цим Положенням.

   1.6 Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

  ІІ. Основні завдання

   

  2.1. Основними завданням Відділу є:

  реалізація державної політики  з питань банкрутства;

  внесення на розгляд Мін'юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики з питань банкрутства.

  2.2 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

  готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

  забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

  організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків або проводить його;

  здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

  здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами);

  бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

  бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

  готує проекти приписів про недопущення повторних порушень та (або) розпоряджень про усунення порушень головного управління юстиції на підставі актів перевірок діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за наявності відповідних підстав;

  готує проекти питань, пов’язаних з діяльністю у сфері банкрутства, для розгляду на засіданні колегії головного управління юстиції;

  організовує та забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань діяльності і організації роботи головного управління юстиції та Відділу, арбітражних керуючих, здійснює прийом громадян з цих питань;

  здійснює заходи, спрямовані на реалізацію норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

   

  ІІІ. Права Відділу

   

  3.1. Відділ має право:

  звертатися із запитом та одержувати безоплатно в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми їх власності, Департаменту та його структурних підпрозділів документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов’язаних із здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства;

  за погодженням з керівництвом головного територіального управління юстиції скликати та проводити наради для вирішення питань, що належать до компетенції державного органу з питань банкрутства;

  брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Відділу;

  здійснювати планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

  під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати у арбітражного керуючого пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості стосовно виконання ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора відповідно до законодавства;

  складати акти, які фіксують факти, пов’язані з організаційними питаннями стосовно проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за наявності відповідних підстав;

  готувати проекти приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень на підставі актів перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за наявності відповідних підстав;

  за результатами перевірки, за наявності визначених законодавством підстав, вносити пропозиції до структурного підрозділу Міністерства юстиції України, який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії, щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення.

  3.2 Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами головного управління юстиції, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції.

   

  ІV. Керівництво

   

  4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником головного управління юстиції.

  4.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований начальнику головного управління юстиції.

  4.3 Начальником Відділу може бути громадянин України, який має вищу освіту ступеня не нижче магістра, за спеціальностями в галузі "Право","Міжнародне право", досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою.

  4.4. Начальник Відділу у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності Головного територіального управління юстиції у Сумський області, Положенням про Головне територіальне управління юстиції у Сумський області, Положенням про відділ з питань банкрутства, наказами Міністерства юстиції України, наказами та  розпорядженнями Головного територіального управління юстиції у Сумський області, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

  4.5 Начальник Відділу повинен вільно володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

  4.6 Начальника Відділу на час його відсутності (відрядження, відпустка, хвороба тощо) заміщує головний спеціаліст цього ж відділу відповідно до наказу про покладення обов’язків.

  4.7.  Начальник Відділу:

  здійснює керівництво діяльністю Відділу, організовує та контролює його роботу, забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, наказів Міністерства юстиції України, доручень керівництва головного управління юстиції;

  відповідає за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх повноважень;

  забезпечує дотримання вимог виконавської та трудової дисципліни працівниками Відділу;

  розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції; 

  планує роботу Відділу та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;

  за дорученням керівництва головного управління юстиції представляє Відділ у відносинах з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції;

  бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться головним управлінням юстиції, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Відділу;

  веде особистий прийом громадян;

  в установленому порядку організовує розгляд звернень (скарг, пропозицій), запитів на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, що надходять до Відділу;

  організовує, спрямовує і контролює роботу Відділу відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

  організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

  вносить начальнику головного управління юстиції пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;

  вносить начальнику головного управління юстиції пропозиції та погоджує кандидатури на призначення та звільнення з посад працівників Відділу;

  проводить наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

  проводить оперативні наради у Відділі з питань, що повязані з діяльністю Відділу;

  готує інформацію у сфері банкрутства для офіційного сайта головного управління юстиції та забезпечує її оновлення;

  надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам Відділу, контролює хід та правильність виконання завдань;

  координує роботу Відділу з іншими структурними підрозділами головного управління юстиції, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції;

  бере участь в планових та позапланових перевірках діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

  звітує перед начальником головного управління юстиції про виконання покладених на Відділ завдань та функцій;

  несе персональну відповідальність перед головним управлінням юстиції за виконання покладених на Відділ завдань;

  здійснює інші повноваження, передбачені завданнями Відділу.

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту