Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Відділ персоналу

   

  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу Кузьменко Олена Миколаївна

  (0542) 65-02-07

  personal@sm.minjust.gov.ua

  Заступник начальника відділу Костюк Людмила Олександрівна

  (0542) 65-02-07

  personal@sm.minjust.gov.ua


  Основні завдання покладені на відділ

   

  1) реалізація державної політики з питань управління персоналом та державної служби;

  2) забезпечення здійснення керівником державної служби головного територіального управління юстиції своїх повноважень з питань управління персоналом та державної служби;

  3) забезпечення організаційного розвитку головного територіального управління юстиції;

  4) добір персоналу головного територіального управління юстиції;

  5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

  6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

  7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження, припинення.

   

  Відділ відповідно до покладених на нього завдань

   

  1) організовує роботу, щодо розробки структури та штатної чисельності головного територіального управління юстиції;

  2) розробляє та бере участь у розроблені нормативно – правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

  3) вносить пропозиції керівнику державної служби головного територіального управління юстиції з питань удосконалення управління персоналу та кадрового менеджменту;

  4) здійснює аналітично – консультативне забезпечення роботи керівника державної служби головного територіального управління юстиції з питань управління персоналом;

  5) контролює розроблення посадових інструкцій працівників головного територіального управління юстиції, які затверджує курівник державної служби головного територіального управління юстиції, а також переглядає їх  на відповідність встановленим законодавством вимогам;

  6) проводить роботу що створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

  7) вивчає потреби у персоналі на вакантні посади в головному територіальному управлінні юстиції та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби головного територіального управління юстиції;

  8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законодавством вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсній комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

  9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В»;

  10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

  11) за дорученням керівника державної служби головного територіального управління юстиції перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку у головному територіальному управлінні юстиції;

  12) разом з іншими структурними підрозділами головного територіального управління юстиції:

  організовує роботу щодо розроблення положень про структурні підрозділи;

  опрацьовує штатний розпис головного територіального управління юстиції;

  спільно з Управлінням фінансового та матеріально – технічного забезпечення головного територіального управління юстиції організовує роботу щодо мотивації персоналу головного територіального управління юстиції;

  забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання посадових обов’язків;

  організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

  13) організовує проведення внутрішніх навчань;

  14) здійснює планування професійного навчання державних службовців головного територіального управління юстиції;

  15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

  16) разом з державним службовцем головного територіального управління юстиції складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

  17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

  18) аналізує якісний та кількісний склад державних службовців головного територіального у правління юстиції;

  19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів головного територіального управління юстиції;

  20) обчислює стаж роботи та державної служби;

  21) здійснює контроль за дотриманням законодавства про державну службу, про працю;

  22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу головного територіального управління нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

  23) організовує та оформляє документи про прийняття Присяги, про присвоєння рангів державним службовцям головного територіального управління юстиції, вносить про це записи до трудових книжок;        

  24) ознайомлює державних службовців головного територіального управління юстиції  з правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

  25) оформляє та видає державному службовцю службове посвідчення;

  26) забезпечує підготовку матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників головного територіального управління юстиції;

  27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

  28) формує графік відпусток працівників головного територіального управління юстиції, контролює їх подання структурними підрозділами та веде облік, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу;

  29) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників головного територіального управління юстиції, працівників державних нотаріальних контор Сумської області та Сумського обласного державного нотаріального архіву та додатково залучених працівників;

  30) оформляє та видає довідки з місця роботи працівника та інші;

  31) опрацьовує  листки тимчасової непрацездатності;

  32) готує накази на відрядження працівників головного територіального управління юстиції;

  33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу головного територіального управління юстиції;

  34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

  35) здійснює організаційні заходи щодо подання державними службовцями відомостей про майно, доходи витрати  і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу кадрової роботи та державної служби;

  36) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у головному територіальному управлінні юстиції (у разі необхідності);

  37)  забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

  38) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у головному територіальному управлінні юстиції;

  39) розглядає звернення громадян, підприємств установ організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

  40) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  41) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у проведенні оцінювання службової діяльності державних службовців головного територіального управління юстиції;

  42) координує, організовує та виконує певний обсяг робіт з питань запобігання корупційним проявам;

  43) здійснює вилучення інформації з Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення шляхом надання витягів з Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення та інформаційних довідок на запити, підприємств, установ, організацій, правоохоронних органів та фізичних осіб;

  44) забезпечує внесення інформації про початок перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та результатів такої перевірки до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

  45) забезпечує надання витягів та інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

  46) забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє відділ персоналу та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  47) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

   

  Відділ має право

   

  1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в головному територіальному управлінні юстиції;

  2) взаємодіяти з структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями,державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

  3) одержувати в установленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу головного територіального управління юстиції та державних нотаріальних контор Сумської області інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

  4) за погодженням з керівником державної служби головного територіального управління юстиції брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

  5) на обробку персональних даних фізичних осіб, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

  6) за дорученням керівника державної служби головного територіального управління юстиції представляти управління в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

   

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту