Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
  Керівництво П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу Зубко Микола Олексійович

  (0542) 66-19-35

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  В.о. заступника начальника відділу Лобанов Денис Олександрович

  (0542) 66-19-34

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua


  Державна реєстрація нормативно-правових актів

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-35

   

  Систематизація законодавства

  info@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-35 

  Правова освіта

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-34 

  Правова робота 

  m.zubko@sm.minjust.gov.ua

  (0542) 66-19-35

  П О Л О Ж Е Н Н Я

  про відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції

  у Сумській області

   

  I. Загальні положення

   

  1. Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі - головне територіальне управління юстиції) є структурним підрозділом без права юридичної особи і підпорядковується начальнику головного територіального управління та першому заступнику начальника управління.

  2. У своїй діяльності відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти (далі – відділ) керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Сумській області, цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.

  3. Створюється відповідно до структури та штатного розкладу.

  4. Права та обов’язки посадових осіб відділу регламентуються їх посадовими інструкціями.

   

  ІІ. Основні завдання, покладені на відділ

   

  1. Забезпечення в межах компетенції охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій у процесі нормотворчої діяльності суб’єктів нормотворення (видання органами виконавчої влади нормативно-правових актів).

  2. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання первинної правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  3. Розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури.

  4. Організація роботи громадських приймалень, консультативних центрів (пунктів) та «гарячих» телефонних ліній з надання безоплатної первинної правової допомоги.

  5. Здійснення обліку і систематизації законодавства з метою забезпечення структурних підрозділів головного територіального управління юстиції та установ юстиції області точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги їх працівникам в оперативному пошуку законодавчих актів.

  6. Забезпечення в межах повноважень законності в роботі місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій, державних господарських об’єднань; активізації та вдосконалення правової роботи; посилення контролю за станом правової роботи; підвищення кваліфікації працівників юридичних служб.

  7. Експертного забезпечення правосуддя в межах компетенції.

  8. Надання методичної та організаційної допомоги структурним підрозділам головного територіального управління юстиції та установ юстиції області з питань, що відносяться до компетенції відділу.

   

  ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

   

  1. З питань державної реєстрації нормативно-правових актів:

  1) Здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласної та районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів.

  2) Скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

  3) Забезпечує структурні підрозділи головного територіального управління юстиції та установи юстиції області інформацією з бази даних Єдиного державного реєстру нормативно - правових актів.

  4) Бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

  5) Здійснює експертизу поданих на державну реєстрацію нормативно-правових актів на відповідність їх Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), антикорупційну експертизу, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, готує відповідні документи для прийняття рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів або відмови в державній реєстрації чи повернення без державної реєстрації.

  6) Перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласній та районних державних адміністраціях їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях, складає протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення.

   

  2. З питань систематизації законодавства:

  1) Уживає заходів щодо забезпечення головного територіального управління юстиції та його структурних підрозділів «Офіційним вісником України» та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін'юстом, кодексами України.

  2) Доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян.

  3) Підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання.

  4) Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків.

   

  3. З питань правової освіти:

  1) Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, у порядку, визначеному законодавством, координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, надає їм необхідну методичну допомогу.

  2) Бере в межах повноважень участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Правознавство» у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

  3) Бере участь в інформуванні громадян про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов'язаних із правовою освітою населення.

  4) Бере участь в організації та забезпеченні роботи громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги.

  5) Бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян.

  6) Сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб.

  7) Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, майстер-класів, «круглих» столів, брейн-рингів та інших навчально-методичних заходів.

  8) Узагальнює позитивний досвід правоосвітньої діяльності навчальних закладів, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

  9) Організовує та проводе обласні етапи Всеукраїнських та обласні тижні права, узагальнює матеріали, поширює узагальнений досвід.

  10) Здійснює в межах повноважень організаційне забезпечення під час проведення за рішенням Міністерства юстиції України конкурсів для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

   

  4. З питань правової роботи:

  1) Здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях.

  2) Надає методичну допомогу територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства.

  3) Перевіряє в територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

  4) Організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами  виконавчої влади.

  5) В межах компетенції надає роз’яснення суб’єктам правової роботи, в тому числі щодо правозастосування норм Загального положення про юридичну службу.

  6) Узагальнює позитивний досвід діяльності юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій з питань правової роботи.

  7) Здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

   

  5. Із загальних питань:

  1) Організаційно забезпечує роботу обласної міжвідомчої координаційно- методичної ради з правової освіти населення (далі – МКМР).

  2) Організовує проведення оглядів-конкурсів з питань правової освіти та правової роботи. Розробляє відповідне нормативне забезпечення, підводить підсумки конкурсів.

  3) Координує роботу Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області.

  4) Готує звітні інформації (цифрові та аналітичні) з напрямків діяльності відділу до Міністерства юстиції України та інформації про проведену роботу до Сумської обласної державної адміністрації.

  5) Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення.

  6) Розглядає запити органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та звернення громадян, що надходять до головного територіального управління юстиції з питань, що належать до компетенції відділу, щодо захисту прав та основних свобод людини, надає роз’яснення чинного законодавства. 

  7) Здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави та права, захисту прав та основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції. Приймає участь у роботі громадської приймальні та поповненні інформаційними матеріалами веб-сайту головного територіального управління юстиції.

  8) Забезпечує виконання постанов колегій, наказів та доручень Міністерства юстиції України по напрямкам діяльності відділу, використання засобів масової інформації в пропаганді чинного законодавства.

   

  ІV. Відділ має право

   

  1. Залучати з дозволу начальника головного територіального управління юстиції вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.

  2. Залучати до проведення перевірок, семінарських занять спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками).

  3. Залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін’юсту.

  4. Вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

  5. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів головного територіального управління юстиції, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

  6. У разі потреби вимагати подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів Сумської обласної та районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

  7. У разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного господарського об’єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань, вносити пропозиції про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

  8. Брати участь у контролі (перевірці) органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій, державних господарських об’єднань з питань, що належать до компетенції відділу, відповідно до затверджених програм та планів проведення заходів або за дорученням керівництва.

  9. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи відділу, головного територіального управління юстиції та його структурних підрозділів.

   

  V. Керівництво

   

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником головного територіального управління юстиції згідно із законодавством про державну службу.

  2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику головного територіального управління юстиції та першому заступнику начальника згідно з розподілом функціональних повноважень.

  3. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітнім ступенем магістра галузі знань «Право», яка має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою.

  4. Начальник відділу повинен володіти навиками роботи з персональним комп’ютером та офісними програмами.

  5. Начальник відділу:

  1) здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

  2) подає на затвердження начальникові головного територіального управління юстиції положення про відділ;

  3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

  4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи головного територіального управління юстиції;

  5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

  6) звітує перед начальником головного територіального управління юстиції про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

  7) може входити до складу колегії головного територіального управління юстиції;

  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9) представляє інтереси головного територіального управління юстиції з питань, що належать до компетенції відділу, у взаємовідносинах з місцевими державними адміністрації та їх структурними підрозділами, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва головного територіального управління юстиції;

  10) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

  11) подає начальникові головного територіального управління юстиції пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

  13) виконує обов’язки щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до чинного законодавства подаються до головного територіального управління юстиції;

  14) здійснює перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

  15) забезпечує введення зареєстрованих нормативно-правових актів в базу «Регіональний реєстр»;

  16) у разі потреби має право:

  вимагати від суб’єктів нормотворення подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

  складати протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб'єкта нормотворення;

  17) для належного виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу взаємодіє з працівниками всіх структурних підрозділів головного територіального управління юстиції з питань, що віднесені до компетенції відділу, надає інформацію про статистичні дані роботи відділу та іншу інформацію, необхідну для планування роботи управління та проведення аналізу діяльності у встановлені терміни;

  18) з метою забезпечення виконання покладених на нього обов’язків, організовує ділове листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, органами судової влади у межах наданих повноважень;

  19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

  6. У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує заступник начальника відділу державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Сумській області, на якого ці обов’язки будуть покладені.

   


  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту