Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Сектор зв'язків з громадськістю
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Завідувач сектору  Дейнека Анна Олександрівна  66-19-05  a.deineko@sm.minjust.gov.ua

  ПОЛОЖЕННЯ

  про сектор зв’язків з громадськістю  

  Головного територіального управління юстиції

  у Сумській області

   

  Загальні положення

   

  1.1. Сектор зв’язків з громадськістю (далі – сектор) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області без права юридичної особи і підпорядковується безпосередньо першому заступнику начальника та начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  1.2. сектор у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції Сектору, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  1.3. сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Сумській області, органами юстиції Сумської області з питань, віднесених до його компетенції;

  1.4. сектор створюється відповідно до штатного розпису;

  1.5. сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Сумській області в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу»;

  1.6. обов’язки посадових осіб сектору регламентуються їх посадовими інструкціями;

  1.7. положення про сектор затверджується наказом Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  1.8. зміни і доповнення до Положення про Сектор вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

   

  2. Основні завдання покладені на сектор:

   

  2.1. Створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості області до процесів  формування  та  реалізації державної правової політики, прийняття суспільно значимих управлінських рішень;

  2.2. забезпечення  ефективної  взаємодії  із засобами масової інформації (далі – ЗМІ), підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення  повсякденної діяльності Головного територіального управління юстиції у Сумській області та його структурних підрозділів в ЗМІ, соціальних мережах, офіційній веб-сторінці головного територіального управління юстиції;

  2.3. аналіз  і координація діяльності структурних підрозділів головного територіального управління юстиції щодо інформування громадськості з питань,  що належать до сфери їх управління. Узагальнення і підготовка відповідних матеріалів;

  2.4. підготовка  інформації про діяльність Головного територіального управління юстиції у Сумській області, створення та реалізація тематичних медіа-планів та проектів, організація оприлюднення в пресі, на каналах телебачення і радіомовлення, соціальних мережах, офіційній веб-сторінці головного територіального управління юстиції, підготовлених структурними підрозділами;

  2.5. здійснення моніторингу висвітлення ЗМІ діяльності головного територіального управління юстиції, організація   оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо;

  2.6. встановлення та підтримка робочих контактів з редакціями українських газет і журналів, теле-, радіокомпаній та інформаційних агентств, надання в межах своєї компетенції необхідної інформації українським ЗМІ та представникам зарубіжних ЗМІ, акредитованим в Україні;

  2.7. підготовка щоденних оглядів друкованих та електронних ЗМІ, радіо і телебачення та подання для ознайомлення керівництву головного територіального управління юстиції;

  2.8. виготовлення фото-, аудіо-, відео- та іншої інформаційної продукції для використання її в інформаційній діяльності головного територіального управління юстиції;

  2.9. координація, контроль та планування роботи щодо наповнення офіційної веб-сторінки, сторінки у фейсбуці головного територіального управління юстиції;

  2.10. підготовка архівної добірки інформаційних матеріалів: публікацій фото-, аудіо-, відеоматеріалів про діяльність головного територіального управління юстиції та його структурних підрозділів;

  2.11. залучення представників ЗМІ  до вивчення  громадської  думки  стосовно  шляхів розв'язання гострих проблем у сфері діяльності головного територіального управління юстиції;

  2.12. підготовка звітності за напрямами діяльності сектору;

  2.13. здійснення інших функцій відповідно до доручень керівництва головного територіального управління юстиції.

     

  3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

   

  3.1. Вживає  заходів щодо доведення до відома населення через ЗМІ змісту діяльності головного територіального управління юстиції та його структурних підрозділів;

  3.2. забезпечує, за необхідності, участь журналістів у заходах, які проводяться головним територіальним управлінням юстиції;

  3.3. готує пропозиції щодо створення теле- та радіопрограм з інформаційно-аналітичного висвітлення діяльності управління юстиції на місцевих телерадіоканалах;

  3.4. вносить у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення  системи забезпечення інформаційної відкритості управління юстиції, вдосконалення нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення дотримання прав громадян на звернення;

  3.5. здійснює поширення офіційної інформації головного територіального управління юстиції  відповідно  до  законодавства,  зокрема: розміщення   у   ЗМІ, на веб-сайтах, сторінці у фейсбуці статистичної,  соціологічної, правової, довідкової та іншої актуальної інформації, що   цікавить   широку   громадськість; анонсування подій та заходів; публікування   звітності щодо виконання програм і планів, спрямованих на виконання завдань у визначеній сфері діяльності;

  3.6. здійснює взаємодію між головним територіальним управлінням юстиції та друкованими і аудіовізуальними ЗМІ, що базується на різноманітності засобів комунікації (прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширення інформаційних матеріалів та інше);

  3.7. здійснює інформаційне забезпечення  участі  керівництва головного територіального управління юстиції у проведенні «круглих столів», «гарячих ліній», інших виступів у ЗМІ, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів;

  3.8. налагоджує і підтримує зв'язки з державними, громадськими та  іншими інформаційними структурами з метою залучення їх до спільного вирішення покладених на сектор завдань, надає в межах компетенції ЗМІ,  інформацію  про діяльність головного територіального управління юстиції;

  3.9. здійснює   інформаційний   супровід  питань  діяльності головного територіального управління юстиції,  підготовку добірок  відповідних інформаційних   матеріалів,  експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів преси, радіо та телебачення;

  3.10. організовує  у  межах  компетенції  головного територіального управління юстиції опублікування  у  мережі Інтернет і ЗМІ нормативно-правових актів (проектів) та  коментарів до них, узагальнення відповідних матеріалів;

  3.11. забезпечує систематичне публікування відкритої статистичної інформації  про  явища і процеси, що відбуваються у сфері діяльності головного територіального управління юстиції, яка не підпадає під дію обмежень, установлених законами;

  3.12. готує  тексти  прес-релізів,  інших повідомлень про основні  заходи,  що проводяться головним територіальним управлінням юстиції або за його участю;

  3.13. вносить на розгляд засідань колегії та оперативних нарад питання щодо найважливіших напрямків діяльності сектору;

  3.14. здійснює  розгляд  звернень  громадян з питань, що належать до компетенції сектору, у порядку, встановленому законодавством;

  3.15. забезпечує  вивчення із залученням фахівців,  експертів (за  згодою)  питань  взаємодії  із  засобами  масової  інформації безпосередньо на  місцях; вносить пропозиції щодо підвищення ефективності спільної діяльності;

  3.16. спільно  з   відповідними   структурними   підрозділами головного територіального управління юстиції проводить аналіз діяльності громадських організацій в області, готує пропозиції щодо заходів, спрямованих на   поліпшення взаємодії  управління юстиції з громадськими організаціями щодо  здійснення  соціально-економічних реформ, розбудови демократії,  соціальної,  правової  держави, розвитку громадянського суспільства;

  3.17. здійснює інші повноваження на основі та на виконання наказів Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

   

  4. Сектор має право:

   

  4.1. Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів, посадових осіб Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  4.2. брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, які стосуються роботи сектору;

  4.3. залучати спеціалістів головного територіального управління юстиції та його структурних підрозділів (за згодою керівників) для забезпечення виконання завдань, покладених на сектор;

  4.4. вносити начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області та першому заступнику пропозиції з питань удосконалення роботи сектору та забезпечення належного виконання завдань, покладених на сектор, доповідні та аналітичні записки щодо реалізації сектору покладених на нього завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції сектору.

      

  5. Керівництво

   

  5.1. Сектор очолює завідувач сектору зв’язків з громадськістю головного територіального управління юстиції (далі – завідувач сектору), який забезпечує виконання завдань і функцій, окреслених Положенням про сектор зв’язків з громадськістю головного територіального управління юстиції та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

  5.2. завідувач сектору безпосередньо підпорядкований першому заступнику начальника та начальнику головного територіального управління юстиції;

  5.3. призначення на посаду завідувача сектору здійснюється наказом головного територіального управління юстиції, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках визначених чинним законодавством; звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 наказом головного територіального управління юстиції;

  5.4. завідувач сектору у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Сумській області, міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції сектору;

  5.5. відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 на посаду завідувача сектору призначається громадянин України з вищою освітою не нижче магістра галузі знань «Право», «Журналістика», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою;

  5.6. у встановленому порядку вносить начальнику управління подання про заохочення  працівників сектору та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  5.7. розробляє  і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

  5.8. розробляє і вносить на затвердження начальнику головного територіального управління юстиції посадові інструкції працівників сектору;

  5.9. координує взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами управління юстиції, друкованими та аудіовізуальними ЗМІ;

  5.10. аналізує стан і тенденції розвитку взаємодії головного територіального управління юстиції із ЗМІ в контексті відкритості  та  прозорості його діяльності  та взаєморозуміння, вносить  пропозиції  щодо поглиблення позитивних тенденцій;

  5.11. організовує роботу з інформаційно-аналітичного забезпечення   засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності головного територіального управління юстиції, проведення моніторингу оприлюднених матеріалів;

  5.12. забезпечує  підготовку  і  проведення прес-конференцій, семінарів,  нарад за участю керівництва головного територіального управління юстиції з представниками ЗМІ;

  5.13. узагальнює і запроваджує  позитивний  досвід  взаємодії головного територіального управління юстиції із ЗМІ;

  5.14. організовує,  координує  і  контролює роботу з розгляду працівниками сектору звернень від ЗМІ, громадських   об'єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції сектору, готує відповіді;

  5.15. забезпечує,  за  участю  інших  структурних підрозділів головного територіального управління юстиції, постійне оновлення інформації на офіційній веб-сторінці, сторінці у фейсбуці управління;

  5.16. готує у встановленому порядку запити щодо отримання від структурних підрозділів головного територіального управління юстиції, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що належать до компетенції сектору;

  5.17. представляє сектор у державних установах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції;

  5.18. вносить пропозиції щодо удосконалення інформаційної роботи головного територіального управління юстиції;

  5.19. контролює, відповідає за якість та достовірність виготовленої фото-, аудіо-, відео- та іншої інформаційної продукції;

  5.20. завідувач сектору повинен мати навички роботи на комп'ютері та знати програмні засоби, необхідні для виконання поставлених завдань, володіти законодавством з питань, віднесених до компетенції сектору, правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та гігієни праці;

  5.21. на час відсутності з поважних причин завідувача сектору (відпустка, хвороба тощо), виконання обов’язків покладається на провідного спеціаліста сектору.

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту