Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  14-04-2015, 12:31

  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса

  Заступник начальника Управління -

  начальник відділу аналітики та статистики

  Рудь Марина Леонідівна (0542) 66-19-45    m.rud@sm.dvs.gov.ua
  Заступник начальника відділу Юськова Віталіна Вікторівна (0542) 66-19-46 v.yuskova@sm.dvs.gov.ua


  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ аналітики та статистики

  Управління державної виконавчої служби

  Головного територіального управління юстиції у Сумській області

   

  1. Відділ аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – відділ) забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

  Відділ входить до складу Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Управління).

   

  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст), дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, наказами Департаменту державної виконавчої служби, дорученнями директора Департамент державної виконавчої служби, наказами Головного територіального управління юстиції, а також цим Положенням.

   

  3. Основними завданнями Відділу є:

  3.1. реалізація в межах компетенції державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

  3.2. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

  3.3. участь в межах своєї компетенції в організації, контролі та здійсненні примусового виконання рішень.

   

  4. Відділ відповідно до покладених завдань:

  4.1. Здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне  забезпечення роботи відділу примусового виконання рішень, відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  4.2. Забезпечує ведення обліково - статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

  4.3. Розглядає питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

  4.4. Організовує освітньо - роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Відділ завдань;

  4.5. Здійснює підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання  державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження» та порядку ведення обліково - статистичної звітності;

  4.6. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  4.7. Здійснює формування номенклатурних справ;

      4.8. Надає методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  4.9. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Департаменту державної виконавчої служби.

  4.10. Бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби та їх професійного навчання, стажування;

  4.11. Здійснює контроль та координує діяльність відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

   

  5. Відділ має право:

  5.1. В порядку, встановленому законодавством та правилами документообігу Головного територіального управління, ініціювати скликання (утворення) нарад (комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на відділ та управління;

  5.2. Здійснювати перевірку роботи відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  5.3. Здійснювати підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання  державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження» та порядку ведення обліково-статистичної звітності;

  5.4. Надавати методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  5.5. Залучати до виконання завдань, покладених на відділ та вивченні окремих питань спеціалістів органів питань спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства. 

   

  6.Відділ здійснює свої повноваження через начальника та працівників Відділу.

  7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, відповідного Головного територіального управління юстиції, іншими органами державної влади, місцевою держадміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

  Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції.

   

  8. Відділ очолює заступник начальника Управління - начальник відділу аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – начальник відділу).

  Начальник відділу організовує, направляє та контролює виконання покладених на відділ завдань і здійснення підпорядкованими працівниками своїх повноважень відповідно до законодавства.

  Начальник відділу призначається та звільняється державним секретарем Міністерства юстиції України за поданням начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.    

  Інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління.

   

  8. Начальник відділу аналітики та статистики:

  8.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням начальника Управління представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Відділу;

  8.2. Організовує роботу Відділу;

  8.3. Вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень, щодо вдосконалення організації  роботи Відділу;

  8.4. Забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції, Департаменту державної виконавчої служби, наказів Мін'юсту, директору Департаменту державної виконавчої служби та головного територіального управління юстиції;

  8.5. Звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на Відділ завдань та запланованих заходів;

  8.6. Бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності органів ДВС;

  8.7. Організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

  8.8. Проводить наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

  8.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

  8.10. У межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Відділу, відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  8.11. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

   

  9. Начальник  відділу зобов’язаний:

  9.1.   дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

  9.2.   дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

  9.3.   поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

  9.4.   з повагою ставитися до державних символів України;

  9.5.   обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

  9.6.   забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання покладених завдань і функцій;

  9.7.   сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

  9.8.   виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

  9.9.   додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

  9.10. запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

  9.11.  постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

  9.12. зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

  9.13. надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

   

  10.    Начальник відділу має право на:

  10.1. повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

  10.2. чітке визначення посадових обов’язків;

  10.3. належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

  10.4. оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

  10.5. відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

  10.6. професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

  10.7. просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

  10.8. участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

  10.9. участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;

  10.10. оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

  10.11. захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

  10.12. отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

  10.13. безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

  10.14. проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

   

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту