Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  14-04-2015, 12:30

  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу Гіріч Наталія Вадимівна (0542) 65-01-45 n.miulinh@sm.dvs.gov.ua

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ організації та контролю за

  виконанням рішень Управління державної виконавчої служби

  Головного територіального управління юстиції у Сумській області

   

   

  1. Відділ організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі - Відділ організації та контролю за виконанням рішень) забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

  Відділ організації та контролю за виконанням рішень входить до складу Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Управління).

   

  2. Відділ організації та контролю за виконанням рішень у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, наказами Департаменту державної виконавчої служби України, дорученнями директору Департаменту державної виконавчої служби, наказами Головного територіального управління юстиції.

   

  3. Основними завданнями Відділу організації та контролю за виконанням рішень є:

  3.1.                      реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

  3.2.                      підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

  3.3.                      забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

   

  4. Відділ відповідно до покладених завдань:

  4.1.  розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із діяльністю державної виконавчої служби, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

  4.2.  організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Відділ організації та контролю за виконанням рішень завдань;

  4.3. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління;

  4.4. надає методичну та практичну допомогу міським, районним, міськрайонним та міжрайонним відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  4.5. вносить на розгляд начальника Управління пропозиції з питань вдосконалення організації розгляду звернень громадян та інших питань, що стосуються роботи відділу організації та контролю за виконанням рішень;

  4.6. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Департаменту державної виконавчої служби.

  4.7. бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби та їх професійного навчання, стажування;

  4.8. здійснює контроль та координує діяльність міських, районних, міськрайонних та міжрайонних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  4.9. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

  4.10. займається правоосвітньою діяльністю;

  4.11. здійснює належне представництво інтересів Управління та органів державної виконавчої служби в судах всіх інстанцій;

  4.12. забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства;

  4.13. забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня                   2014 року № 440.

   

  5. Відділ організації та контролю за виконанням рішень має право:

  5.1. скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ організації та контролю за виконанням рішень завдань;

  5.2.  здійснювати перевірку роботи міських, районних, міськрайонних та міжрайонних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

            5.3.  здійснювати підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання  державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження»;

  5.4. вносити пропозиції керівництву Управління щодо удосконалення роботи з розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

  5.5. надавати методичну та практичну допомогу міським, районним, міськрайонним та міжрайонним відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  5.6. організовувати та проводити навчання з працівниками державної виконавчої служби щодо поглиблення їх знань у сфері примусового виконання рішень, а також боротьби з корупцією.

   

  6. Відділ організації та контролю за виконанням рішень під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, відповідного Головного територіального управління юстиції, іншими органами державної влади, місцевою держадміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

  Працівники Відділу організації та контролю за виконанням рішень здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції.

   

  7. Відділ організації та контролю за виконанням рішень очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління.

  За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника цього ж відділу, призначений у відповідному порядку

  Заступник начальника та інші працівники Відділу організації та контролю за виконанням рішень призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління.

   Начальник Відділу організації та контролю за виконанням рішень здійснює контроль за виконанням покладених на Відділ завдань і здійснення своїх повноважень відповідно до законодавства.

  Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції

   

  8.  Начальник Відділу організації та контролю за виконанням рішень:

  8.1. очолює Відділ організації та контролю за виконанням рішень, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням начальника Управління представляє Відділ організації та контролю за виконанням рішень у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Управління;

  8.2.  організовує роботу Відділу організації та контролю за виконанням рішень;

  8.3. вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

  8.4. забезпечує виконання Відділом організації та контролю за виконанням рішень Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції, наказів Мін'юсту, Департаменту державної виконавчої служби та головного територіального управління юстиції;

  8.5.  звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на Відділ організації та контролю за виконанням рішень завдань та запланованих заходів;

  8.6.  бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності органів ДВС;

  8.7.  організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю державної виконавчої служби;

  8.8.  організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу організації та контролю за виконанням рішень відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

  8.9. проводить наради з питань, що належать до компетенції Відділу організації та контролю за виконанням рішень;

  8.10. забезпечує дотримання працівниками Відділу організації та контролю за виконанням рішень виконавської та трудової дисципліни;

  8.11. у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Відділу організації та контролю за виконанням рішень, міським, районним, міськрайонним та міжрайонним відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

  8.12.  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

   

  9. Начальник Відділу зобов’язаний:

  9.1.    дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

  9.2.    дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

  9.3.    поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

  9.4.    з повагою ставитися до державних символів України;

  9.5.    обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

  9.6.    забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання покладених завдань і функцій;

  9.7.    сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

  9.8.    виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

  9.9.    додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

  9.10.  запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

  9.11.  постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

  9.12.  зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

  9.13.  надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

   

  10.     Начальник Відділу має право на:

  10.1.  повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

  10.2.  чітке визначення посадових обов’язків;

  10.3.  належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

  10.4.  оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

  10.5.  відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

  10.6.  професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

  10.7.  просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

  10.8.  участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

  10.9.  участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;

  10.10.          оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

  10.11. захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

  10.12.          отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

  10.13.          безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

  10.14. проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту