Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  3-06-2015, 07:57

   

  Посада

  ПІБ

  Телефон

  Адреса електронної пошти

  Начальник Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області 

  Челядіна Ірина Володимирівна 

  (0542) 66 00 46

  i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua


  ПОЛОЖЕННЯ
  про Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області

  I. Загальні положення
  1. Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі– управління) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Головне територіальне управління юстиції).
  2.  Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини, наказами Міністерства фінансів України, Бюджетним та Податковим кодексами України, Положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, Положенням про Міністерство, Регламентом Міністерства, рішеннями колегій та наказами Міністерства, наказами та інструкціями Головного управління Державної казначейської служби України та Державної податкової адміністрації, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року №1707/5, цим Положенням та нормативно-правовими актами.
  3.  Управління підпорядковується безпосередньо начальнику Головного територіального управління юстиції згідно з розподілом функціональних обов’язків.
  4. Структура та штатний розпис Управління затверджується Міністерством  юстиції України у складі штатного розпису Головного територіального управління юстиції.
  5.  Взаємодіє з територіальними органами Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі правоохоронними, що діють на відповідній території, з питань віднесених до компетенції Управління.
  2. Основні завдання Управління
  1. Забезпечення реалізації покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань  щодо організації (відповідно до чинного законодавства України) фінансово-економічної роботи в системі управління.
  2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства,  достовірного відображення операцій у  бухгалтерському обліку та звітності.
  3. Забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням.
  4. Здійснення контролю за додержанням складання фінансової звітності.
  5. Здійснення контролю за надходженням коштів до спеціального фонду Державного бюджету України та їх облік.
  6. Здійснення централізованого бухгалтерського обліку витрат на утримання Головного територіального управління юстиції; районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву.
  7. Здійснення організаційного та  матеріально-технічного забезпечення діяльності установ юстиції для створення належних умов роботи.
  3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
  - розробляє методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності;
  - здійснює контроль за додержанням правил ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, у тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності «Парус» та «ІС ПРО»;
  - здійснює методичне керівництво і  організує фінансову роботу установ   юстиції  на   основі   принципів   фінансування   з   Державного бюджету за рахунок загального та спеціального фондів;
  - своєчасно доводить підвідомчим установам показники кошторису видатків на їх утримання, раціональне розподілення, цільове та економічне витрачання бюджетних коштів;
  - встановлює в межах кошторисних призначень лімітів та окремих економічних показників установам юстиції для організації діяльності;
  - організовує розробку штатних розписів структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції згідно затвердженої Міністерством юстиції штатної чисельності, перевіряє та подає на затвердження  Міністерству юстиції України;
  - складає проект кошторису на утримання Головного територіального управління юстиції та його підвідомчих установ і подає на затвердження до Міністерства юстиції України заступнику Міністра юстиції - керівнику апарату;
  -     контролює дотримання штатної дисципліни;
  - здійснює дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасно подає на реєстрацію такі зобов'язання, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
  - забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати, інших соціальних виплат та відряджень працівникам;
  - заключає договори, пов’язані з господарською діяльністю підвідомчих установ;
  - перераховує в повному обсязі податки до Державного і місцевих бюджетів;
  - забезпечує підготовку для розгляду пропозицій по встановленню надбавок, наданню матеріальної допомоги та преміюванню працівників;
  -  складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
  -  розробляє   на основі проектних показників підвідомчих установ зведені прогнозні показники діяльності головного управління юстиції;
  -  приймає участь у розробленні та формуванні плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;
  -  приймає учать у розробленні та формуванні плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг;
  - розробляє на основі проектних показників структурних підрозділів управління юстиції зведені показники діяльності органу юстиції, формує бюджетні запити;
  -  забезпечує збереження державної власності та суворе дотримання касової та розрахункової дисципліни в установах юстиції;
  -   забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  -  здійснює контроль за зберіганням   матеріальних цінностей установ юстиції;
  -  узагальнює    заявки    установ юстиції на    матеріально-технічне забезпечення;
  -  здійснює контроль за проведенням розрахунків щодо закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт та послуг;
  -  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
  -  проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
  -   здійснює видатки на утримання установ юстиції в межах затверджених Міністерством юстиції кошторисів;
  -   здійснює організацію та методичне керівництво бухгалтерським обліком в установах юстиції   із застосуванням прогресивних форм і методів обліку;
  -   організовує роботу по прийому, перевірці та зведенню бухгалтерської звітності підвідомчих установ;
  -   забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;
  -  складає зведену бухгалтерську звітність та забезпечує своєчасне подання її у Міністерство юстиції України та Головне Управління державної казначейської служби у Сумській області;
  -  здійснює систематичний контроль за дотриманням Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в установах юстиції;
  -   забезпечує   своєчасне   оформлення   та подання платіжних   документів   в Головне Управління державної казначейської служби  у Сумській області;
  -   забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух бюджетних коштів Головного територіального управління юстиції;
  -  забезпечує участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів Головного територіального управління юстиції та підвідомчих установ;
  - забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Управління, та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  -  координує роботу підвідомчих   установ щодо питань планування,   фінансування,   бухгалтерського   обліку   та   звітності   та організовує проведення нарад ( семінарів ) з фінансових питань.
  4. Управління має право:
  -   контролювати дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності;
  -   здійснювати   перевірки фінансово-господарської діяльності територіальних  установ юстиції;
  -   вимагати дотримання бухгалтерської дисципліни щодо порядку оформлення та  вчасного подання фінансових документів та звітності.
  -   одержувати від підпорядкованих структурних підрозділів відповідні документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  -   за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції, брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в  управлінні, у випадках розгляду відповідних питань, що стосуються повноважень та компетенції управління;
  -  проводити виробничі наради, семінари та заходи по підвищенню рівня кваліфікації працівників;
  -  представляти Головне територіальне управління юстиції в установленому порядку з питань, що належать до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
  - вносити керівництву Головного територіального управління юстиції пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю;
  - утворювати у разі потреби у встановленому порядку в межах своєї компетенції робочі групи, комісії та брати участь у їх роботі.
  5. Керівництво
  1. Управління очолює начальник, який забезпечує виконання  доручень начальника Головного територіального управління юстиції, організовує, спрямовує та контролює роботу Управління відповідно до планів роботи. До складу Управління входять: відділ планово-фінансового діяльності, бухгалтерського обліку та звітності та відділ матеріально-технічного забезпечення ( далі – Відділи).
  2. Начальник управління призначається на посаду та звільняється з   посади начальником Головного територіального управління юстиції за погодженням з Міністерством юстиції України та Головним Управлінням Державної казначейської служби у Сумській області.
  3. На посаду начальника Управління призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи в інших сферах управління не менше п’яти років. Не може бути призначена на посаду начальника Управління особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
  4. Начальник Управління підпорядковується начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області, згідно функціональних обов'язків.
  5. Начальник Управління:
  -   контролює, організовує роботу Відділів відповідно до планів роботи, заходів та доручень;
  - здійснює контроль за правильним та достовірним відображенням у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій, що проводяться установою;
  - забезпечує   дотримання   виконавчої   та трудової дисципліни працівниками Відділів;
  - готує пропозиції щодо структури Управління, щодо призначення на  посади та звільнення з посад працівників Відділів;
  - розробляє та подає на погодження начальнику Головного територіального управління юстиції посадові інструкцій працівників Відділів та передає їх на затвердження;
  - готує пропозиції щодо заохочення, встановлення  надбавок  за високі досягнення у праці, а в разі необхідності,  притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;
  - забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками Відділів Управління з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
  -       погоджує проекти договорів, у тому числі про повну   індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
  -      здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування       винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
  -         здійснює контроль за складанням звітності;
   - здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
  - контролює додержання вимог законодавства під час здійснення  попередньої оплати товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти;
  -     підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;
  -     погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
  - контролює погашення та списання відповідно до законодавства  дебіторської заборгованості;
  - контролює дотримання вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Головного територіального управління юстиції;
  -    контролює правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
  -     вносить на розгляд начальника Головного територіального управління юстиції пропозиції щодо визначення облікової політики, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
  -   вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;
  - проводить виробничі та оперативні наради у Відділах Управління з питань, пов'язаних з роботою даних Відділів;
  - організовує роботу по веденню      діловодства,      забезпечує      дотримання      працівниками встановленого  порядку  роботи  із  службовими  документами  та  їх зберіганням;
  - забезпечує виконання доручень Директора департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Міністерства юстиції України, начальника Головного територіального управління юстиції;
  - організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Управління;
  - координує роботу Управління з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції та структурними  підрозділами юстиції щодо питань, які віднесені до компетенції Управління;
  - несе персональну відповідальність перед начальником Головного територіального управління юстиції за виконання покладених на Управління завдань.
  6. Координація діяльності начальника Управління, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Головним Управлінням Державної казначейської служби у Сумській області шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та проведення оцінки його діяльності. 
  7. На час відсутності начальника управління його обов’язки виконує  особа, тимчасово призначена наказом Головного територіального управління юстиції. 

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту