Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  12-06-2015, 12:46

  Кошторис ГТУЮ


      Затверджений у сумі Тридцять вісім мільйонів чотирнадцять тисяч чотириста грн. (38 014 400 грн.)
        (сума словами і цифрами) 
      Заступник Міністра - керівник апарату
        (посада)   
          О.П.Іванченко
          (підпис)                              (ініціали і прізвище) 
      (число, місяць, рік)   
          М. П. 
  КОШТОРИС
   на  2015  рік
  34933040         Головне управління юстиції у Сумській області
   (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
   
   (найменування міста, району, області) 
  вид бюджету    Державний,        
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  360 Міністерство юстиції України, 
  3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції"
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
           
  (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 
          (грн.) 
  Найменування Код  Усього на рік  РАЗОМ 
  загальний фонд  спеціальний фонд 
  1 2 3 4 5
  НАДХОДЖЕННЯ - усього  Х 31 214 400 6 800 000 38 014 400
  Надходження коштів із загального фонду бюджету  Х 31 214 400 Х 31 214 400
  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. Х Х 6 800 000 6 800 000
  надходження від плати за  послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами) 25010000 Х 5 500 000 5 500 000
  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 5 500 000 5 500 000
  інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами) 25020000 Х    
  інші надходження, у т.ч.   Х    
  інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х 1 300 000 1 300 000
  виконавчий збір 22070000 Х 1 300 000 1 300 000
  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   Х    
  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х    
  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  Х 31 214 400 6 800 000 38 014 400
  Поточні видатки  2000 31 214 400 6 765 000 37 979 400
  Оплата праці 2110 19 992 000 1 594 700 21 586 700
     Заробітна плата  2111 19 992 000 1 594 700 21 586 700
     Грошове забезпечення військовослужбовців  2112      
  Нарахування на оплату праці 2120 7 257 000 578 100 7 835 100
  Використання товарів і послуг 2200 3 952 300 3 790 300 7 742 600
     Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 958 000 1 220 000 2 178 000
     Медикаменти та перев'язувальні матеріали  2220      
     Продукти харчування  2230      
     Оплата послуг (крім комунальних) 2240 885 000 1 248 800 2 133 800
     Видатки на відрядження  2250 103 500 160 000 263 500
     Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 2 005 800 1 161 500 3 167 300
     Оплата теплопостачання  2271 948 800 548 100 1 496 900
     Оплата водопостачання та водовідведення  2272 28 600 33 000 61 600
     Оплата електроенергії  2273 419 300 280 000 699 300
     Оплата природного газу  2274 609 100 280 000 889 100
     Оплата інших енергоносіїв  2275   20 400 20 400
  Дослідження і розробки, окремі окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
     Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
     Окремі заходи  по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
  Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
     Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
     Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
  Поточні трансферти  2600      
     Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610      
     Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620      
     Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
  Соціальне забезпечення 2700      
     Виплата пенсій і допомоги  2710      
     Стипендії  2720      
     Інші виплати населенню  2730      
  Інші поточні видатки 2800 13 100 801 900 815 000
  Капітальні видатки  3000   35 000 35 000
  Придбання основного капіталу  3100   35 000 35 000
  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  3110   35 000 35 000
  Капітальне будівництво (придбання)  3120      
     Капітальне будівництво (придбання) житла  3121      
     Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів 3122      
  Капітальний ремонт 3130      
     Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
     Капітальний ремонт інших об'єктів  3132      
  Реконструкція та реставрація 3140      
    Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
    Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142      
    Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  3143      
  Створення державних запасів і резервів  3150      
  Придбання землі та нематеріальних активів  3160      
  Капітальні трансферти  3200      
  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  3220      
  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
  Капітальні трансферти населенню  3240      
  Надання внутрішніх кредитів 4110      
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
  Надання зовнішніх кредитів 4210      
  Нерозподілені видатки 9000      
           
           
  В.о.начальника управління   _____________________________ В.В.Трошечко  
      (підпис)     (ініціали і прізвище)   
           
           
  Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності   _____________________________ Н.І.Світлична  
      (підпис)     (ініціали і прізвище)   
  __________________        
  (число, місяць, рік)         
           
  М. П.         

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту