Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  3-06-2015, 07:56

  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

   

               (0542)65 52 42 i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua
  ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ матеріально-технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області
   
  1.Загальні положення
   
  1.Відділ матеріально-технічного забезпечення (далі - «Відділ») є структурним підрозділом Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про Державну службу», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», «Про державний бюджет», Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, Положенням про облікову політику установи, Кодексом законів про працю України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011№ 1707/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, іншими нормативно-правовими актами та Розпорядженнями начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  3.Відділ підпорядкований начальнику Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення та, безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  4.Відділ створюється відповідно до штатного розпису.
  5.Відділ взаємодіє з підрозділами апарату Головного територіального управління юстиції, районними, міським, міськрайонними управліннями юстиції, державними нотаріальними конторами та Обласним нотаріальним архівом,з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, у тому числі правоохоронними, що діють на відповідній території, з питань, віднесених до його компетенції.
   
   
  2.Основні завдання Відділу
   
  1. Реалізація покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань щодо організації (у межах своїх повноважень) та здійснення матеріально-технічного забезпечення.
  2. Забезпечення дотримання законодавства України працівниками Відділу, організація ефективної роботи.
  3. Здійснення укладання договорів стосовно постачання матеріально- технічних ресурсів на утримання апарату Головного територіального управління юстиції у Сумській області, районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції та їх структурних підрозділів, а також державних нотаріальних контор та Обласного нотаріального архіву.
  4.Надання методичної та практичної допомоги, здійснення контролю за діяльністю територіальних управлінь юстиції та підвідомчих установ з питань матеріально-технічного забезпечення.
   
  3.Відділ відповідно до покладених на нього функцій:
   
  1.Організовує роботу щодо поліпшення умов праці працівників Головного територіального управління юстиції у Сумській області та його установ.
  2.Забезпечує збір та систематизацію інформації про потреби апарату Головного територіального управління юстиції у Сумській області та установ юстиції у засобах оргтехніки, зв’язку, технічного та програмного забезпечення та інших матеріально-технічних ресурсів, здійснює постачання матеріально-технічних цінностей, контролює стан зберігання та витрачання матеріальних ресурсів, та надає пропозиції відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності для складання проекту кошторису видатків на утримання апарату Головного територіального управління юстиції у Сумській області та установ юстиції.
  3.Здійснює контроль за станом приміщень, в яких розміщенийапарат Головного територіального управління юстиції у Сумській області та установ юстиції.
  4.Здійснює контроль за проведенням ремонтних робіт, які здійснюються у приміщеннях, де розташовані установи юстиції.
  5.Здійснює контроль за правильним та своєчасним проведенням інвентаризації матеріальних цінностей.
  6.Бере участь у засіданні тендерного комітету Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  7.Здійснює контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки; стандартів та норм з охорони праці.
  8.Забезпечує підготовку проектів договорів по матеріально-технічному забезпеченню діяльності Головного територіального управління юстиції у Сумській області та проектів договорів по утриманню та технічному обслуговуванню будівель та систем водопостачання, електропостачання, теплопостачання, газопостачання та водовідведення.
  9.Забезпечує належне утримання та експлуатацію службових приміщень, засобів зв’язку, систем енергозабезпечення та охорону приміщень і матеріальних цінностей.
  10.Забезпечує роботу та правильне використання автомобільного транспорту.
  11.Організовує роботу по прийому, збереженню і відпуску товарно- матеріальних цінностей зі складу.
  12.Забезпечує працівників установ юстиції області матеріально-технічними засобами, відповідно до їх професійних обов’язків.
  13.Забезпечує формування архівних матеріалів довгострокового зберігання управління юстиції.
  14.Сумлінно виконує доручення керівництва Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  15. Здійснює моніторинг та оновлення даних про юридичні особи, які перебувають у складі Головного територіального управління юстиції у Сумській області за допомогою комп’ютерної програми «Юридичні особи».
  16. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Відділ, та здійснює усі необхідні заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  17. Забезпечує дотримання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
   
  4.Відділ має право:
   
  1.Контролювати дотримання вимог законодавства з питань, віднесених до своєї компетенції.
  2. Здійснювати перевірки стану приміщень, в яких розміщуються органи юстиції Сумської області.
  3. Одержувати від підпорядкованих структурних підрозділів відповідні документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  4. За дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції у Сумській області брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в управлінні та стосуються компетенції Відділу.
  5. Вносити керівництву Головного територіального управління юстиції у Сумській області пропозиції щодо удосконалення процесу роботи по матеріально-технічному забезпеченню.
   
  5. Керівництво Відділу:
   
  1.Відділ очолює начальник (надалі – «Начальник відділу»), який підпорядковується начальнику Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області, та безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  3. На посаду Начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста зі стажем роботи за фахом в державній службі не менше 3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Не може бути призначеною на посаду начальника Відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
  4.Начальник відділу:
  - забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками Відділу;
  -вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;
  - проводить оперативні наради з працівниками з питань, пов'язаних з роботою Відділу;
  - організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;
  - координує роботу Відділу з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Сумській області та структурними підрозділами юстиції щодо питань, які віднесені до компетенції Відділу;
  - несе персональну відповідальність перед начальником Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області та начальником Головного територіального управління юстиції у Сумській області за виконання покладених на Відділ завдань.
  - розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ Відділу, плани роботи та посадові інструкції працівників Відділу.
           На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує спеціаліст, якого призначає керівник.

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту