Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  3-06-2015, 07:54

  Посада

  ПІБ

  Телефон

  Адреса електронної пошти

  Заступник начальника Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

  Світлична Надія Іванівна

  (0542) 66 00 46

  i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua

  Заступник начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

  Кисла Леся Павлівна

  (0542) 66 19 37

  факс (0542) 65 54 93

  i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua


  П О Л О Ж Е Н Н Я

  про відділ планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку

  та звітності Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції

  у Сумській області

   

  1. Загальні положення

   

  1.  Відділ планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління фінансового та матеріально - технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області, який здійснює організацію бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку в апараті Головного територіального управління юстиції у Сумській області  (далі – Головне територіальне управління юстиції) та його структурних підрозділах.

  Відділ несе відповідальність за раціональне, цільове  та економне витрачання бюджетних та позабюджетних коштів.

  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини, наказами Міністерства фінансів України, Бюджетним та Податковим кодексами України, Положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, рішеннями колегій та наказами Міністерства та Головного територіального управління юстиції, наказами та інструкціями Головного управління Державної казначейської служби України та Державної податкової адміністрації, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року №1707/5,  Положенням про Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції, цим Положенням та нормативно-правовими актами.

  3.   Відділ підпорядковується начальнику Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення та, безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  4.   До складу Відділу входить: начальник, заступник начальника, 3 головні  та 3 провідні спеціалісти.

  5.   Взаємодіє зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції з питань, віднесених до компетенції Відділу, а також з іншими установами та організаціями, виходячи з необхідності забезпечення виконання покладених функцій.

   

  2. Основні завдання Відділу

  1.     Введення бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності Головного територіального управління юстиції, його структурних підрозділів та складання звітності.

  2.   Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції ї результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями ( асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

  3.    Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

  4.     Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених кошторисів.

   

  3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

   

   -   веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно- правових актів щодо ведення бухгалтерському обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності «Парус», «М.Е.ДОС та «ІС ПРО»;

  -   складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

  -  здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; за правильністю зарахування та використання власних надходжень управління юстиції, а також нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку структурними підрозділами та територіальними управліннями;

  -        своєчасно подає звітність;

  -        приймає участь у розробці проекту кошторису на утримання органів юстиції, проектів штатних розписів;

  -        забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати, інших соціальних виплат та відряджень працівникам;

  -        своєчасно та у повному обсязі перераховує податки та збори до відповідних бюджетів;

  -        розробляє та встановлює ліміти та економічні нормативи для підвідомчих установ;

  -        забезпечує дотримання вимог нормативно - правових атів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

  -        проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

  -        забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

  -        забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

  -        забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан управління юстиції, результати її діяльності та рух бюджетних коштів; відповідні структурні підрозділи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово- господарської діяльності;

  -        приймає участь у розробці на основі проектних показників структурних підрозділів управління юстиції зведені показники діяльності органу юстиції для формування бюджетних запитів;

  -        бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

  -        розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни його працівників та працівників, на які покладені обов’язки по веденню бухгалтерського обліку, структурних підрозділів;

  -        здійснює систематичний контроль та проводить перевірки фінансово – господарської діяльності структурних підрозділів управління юстиції;

  -        здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства ;

  -        надає допомогу з питань фінансово – господарської діяльності структурним підрозділам, організовує, бере участь у проведенні семінарів, нарад з питань, які входять до компетенції Відділу;

  -        забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Відділ, та здійснює усі необхідні заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  -        забезпечує дотримання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

  4. Відділ має право:

   

  -        дотримуватися вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності;

  -        представляти Головне територіальне управління юстиції  у Сумській області в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах, підприємствах, установах  та організаціях незалежно від форми власності;

  -        за доручення начальника Управління фінансового та матеріально- технічного забезпечення брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводиться в управлінні, у випадку розгляду відповідних питань, що стосуються повноважень та компетенції Відділу;

  -        встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу структурними підрозділами первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

  -        запитувати у встановленому законодавством порядку від структурних підрозділів необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

  -        вносити начальнику Управління фінансового та матеріально - технічного забезпечення пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово - господарської діяльності.

   

  5. Керівництво

  1.      Відділ очолює начальник, який підпорядковується начальнику Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення та, безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  2.     На посаду начальника Відділу призначається та звільняється особа за поданням начальника Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції.

  3.      На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста. Стаж роботи на державній службі, за фахом чи в інших сферах управління не менш як п’ять років. Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

  4.      Начальник Відділу:

  -        організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ;

  -        розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ Відділу, плани роботи, документообіг, посадові інструкції працівників Відділу та контролює їх виконання;

  -        здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахування вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

  -        бере у разі потреби участь у проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності в структурних підрозділах;

  -        здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

  -        подає начальнику Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення пропозиції щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних, правил документообігу, звітності та контролю за господарськими операціями; вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності управління юстиції; притягнення до відповідальності працівників цього Відділу, на яких покладено обов’язки по веденню бухгалтерського обліку, за результатами контрольних заходів; удосконалення порядку здійснення поточного контролю; організації  навчання працівників Відділу, на яких покладено обов’язки по веденню бухгалтерського обліку, з метою підвищення їх професійно- кваліфікаційного рівня; забезпечення відділу нормативно - правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

  -        підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків та зборів (обов’язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій;

  -        відмовляє у прийнятті обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

  -        здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться управлінням; складенням звітності; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна установи; правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди; відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням; станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості установи; додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово - бюджетної дисципліни працівників Відділу; усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

  -          несе відповідальність за майно Відділу;

  -          не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності;

  -          виконує інші обов’язки , передбачені законодавством.

  5.        Організація та координація діяльності начальника Відділу, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються начальником Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення.

  6.        На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника цього Відділу.

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту