Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Управління державної виконавчої служби
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник Управління Молодцов Едуард В`ячеславович  (0542) 66-19-44 info@sm.dvs.gov.ua

  Заступник начальника Управління -

  начальник відділу аналітики та статистики

   Рудь Марина Леонідівна  (0542) 66-19-45 m.rud@sm.dvs.gov.ua
   ПОЛОЖЕННЯ
  про Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області

  1. Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Управління) є органом державної  виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, підпорядковується Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – Департамент) та є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  До складу Управління входить відділ примусового виконання рішень.
  2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами Головного територіального управління юстиції, а також цим Положенням.
  3. Основними завданнями Управління є:
  3.1. реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень);
  3.2. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;
  3.3. організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.
  4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
  4.1. організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Відділ);
  4.2. забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;
  4.3. організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;
  4.4. здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;
  4.5. аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;
  4.6. забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;
  4.7. за дорученням Департаменту представляє інтереси Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;
  4.8. погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;
  4.9. розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
  4.10. розглядає запити на отримання публічної інформації;
  4.11. організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;
  4.12. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення директору Департаменту, начальнику головного територіального управління юстиції;
  4.13. здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та  організаційне забезпечення виконання рішень;
  4.14. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного територіального управління юстиції.
  5. Управління з метою організації своєї діяльності:
  5.1. бере участь в організації роботи з підвищення кваліфікації кадрів Управління та підготовки звітів з кадрових питань;
  5.2.  здійснює контроль та координує діяльність Відділу;
  5.3. вносить начальнику відповідного головного територіального управління юстиції подання, погоджене з директором Департаменту, щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Управління, Відділу;
  5.4. вносить начальнику відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління, Відділу;
  5.5. бере участь у межах своєї компетенції у забезпеченні дотримання державної таємниці в Управлінні, Відділі;
  5.6. здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією та забезпечує їх неухильне виконання в Управлінні, Відділі;
  5.7. забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства;
  5.8. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  5.9. забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440.
  6. Управління має право:
  6.1. залучати до виконання завдань, покладених на Управління, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
  6.2. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
  6.3. скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;
  6.4. здійснювати перевірки та брати участь у перевірках роботи Відділу;
  6.5. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.
  7. Управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через Відділ.
  8. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного головного територіального управління юстиції, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
  9. Управління очолює заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби (далі – начальник Управління).
  9.1. Начальник Управління та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад Державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законом порядку за поданням начальника відповідного головного територіального управління юстиції, погодженим з директором Департаменту.
  9.2. Начальник відділу примусового виконання рішень Управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління, погодженим з директором Департаменту.
  9.3. Заступник начальника відділу примусового виконання рішень Управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління, внесеним на підставі пропозицій начальника відділу примусового виконання рішень.
  9.4. Державні службовці, службовці та працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції за поданням начальника Управління.
  9.5. Начальник Управління здійснює контроль за виконанням покладених на Управління, відділ примусового виконання рішень, інші структурні підрозділи Управління, Відділ завдань і здійснення ними своїх повноважень відповідно до законодавства.
  10. Начальник Управління:
  10.1. очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, діяльністю Відділу, за дорученням Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, начальника відповідного головного територіального управління юстиції представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний Міністру юстиції України, його заступникам, директору Департаменту, начальнику відповідного головного територіального управління юстиції за організацію та результати діяльності Управління;
  10.2. організовує роботу Управління, Відділу з виконання завдань, покладених на головне територіальне управління юстиції, з питань реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;
  10.3. вносить на розгляд начальнику головного територіального управління юстиції, директору Департаменту пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;
  10.4.  забезпечує виконання Управлінням, Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів головного територіального управління юстиції;
  10.5. звітує перед Міністром юстиції України, директором Департаменту, начальником головного територіального управління юстиції щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;
  10.6. вносить на розгляд начальника головного територіального управління юстиції пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису на утримання головного територіального управління юстиції в частині, що стосується Управління, Відділу;
  10.7. у встановленому порядку вносить подання начальнику головного територіального управління юстиції, погоджене із директором Департаменту, щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу примусового виконання рішень Управління, а також пропозиції про його заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  10.8.  у встановленому порядку вносить подання начальнику головного територіального управління юстиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника відділу примусового виконання рішень Управління, а також пропозиції про його заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  10.9. у встановленому порядку вносить подання начальнику головного територіального управління юстиції щодо призначення на посади та звільнення з посад державних службовців, службовців та Управління, а також пропозиції про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
  10.10. вносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад начальника Відділу; 
  10.11. розподіляє обов'язки між працівниками Управління;
  10.12. забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих проваджень відповідно до вимог закону;
  10.13. планує роботу Управління та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів, а також погоджує плани роботи для відділу державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції;
  10.14. вносить подання про встановлення надбавок до посадових окладів заступникам начальника Управління, начальнику відділу примусового виконання рішень, начальнику Відділу, іншим працівникам Управління та їх позбавлення;
  10.15. погоджує преміювання працівників Управління та Відділу;
  10.16. бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться відповідним головним територіальним управлінням юстиції, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності Управління, відділу примусового виконання рішень, інших структурних підрозділів Управління, Відділу;
  10.17. організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Управління та Відділу, проводить особистий прийом громадян;
  10.18. організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;
  10.19. проводить наради з питань, що належать до компетенції Управління;
  10.20. забезпечує дотримання працівниками Управління виконавської та трудової дисципліни;
  10.21. у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Управління, Відділу;
  10.22. здійснює інші повноваження відповідно до закону.
  11. Начальник Управління зобов’язаний:
  11.1. дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
  11.2. дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
  11.3. поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
  11.4. з повагою ставитися до державних символів України;
  11.5. обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
  11.6. забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання покладених завдань і функцій;
  11.7. сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
  11.8. виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
  11.9. додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
  11.10. запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
  11.11. постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
  11.12. зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
  11.13. надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
  12. Начальник Відділу має право на:
  12.1. повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;
  12.2. чітке визначення посадових обов’язків;
  12.3. належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;
  12.4. оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;
  12.5. відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
  12.6. професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;
  12.7. просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
  12.8. участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
  12.9. участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;
  12.10. оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;
  12.11. захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
  12.12. отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
  12.13. безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;
  12.14. проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
  13. Начальник Управління є членом колегії головного територіального управління юстиції.
  14. Працівники Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником відповідного головного територіального управління юстиції.
  15. Управління та відділ примусового виконання рішень мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту